Otvoren poziv u okviru Horizonta 2020 – Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system

Evropski zeleni dogovor očekuje da će transformisati Evropu u pravedno i prosperitetno društvo sa modernom, resursno efikasnom i konkurentnom ekonomijom bez neto emisije gasova sa efektom staklene bašte 2050. Da bi se dekarbonizovala Evropa, obnovljivi izvori energije sa kopna i mora moraju postati glavni izvor energije , uz zadržavanje stabilnosti i otpornosti evropskog energetskog sistema. I dalje su potrebna istraživanja i inovacije da bi se mogla postići potpuna transformacija sistema i ostvariti ambicija drugih politika EU poput Čiste planete za sve, SET-plana i Nove strategije kružne ekonomije i doprineti ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija (posebno SDG 7 Pristupačna i čista energija i SDG 9 Industrija, inovacije i infrastruktura.

Poziv LC-GD-2-1-2020

Rok za prijavu: 26. januar 2021. godine

Predlozi u okviru ovog poziva moraju odgovarati jednoj od sledeće dve podteme:

  1. Razvoj kopnenih tehnologija za obnovljivu energiju i njihova integracija u energetski sistem (Istraživanje i inovacije) – aktivnosti usmerene na razvoj inovativnih rešenja za sisteme daljinskog grejanja i/ili hlađenja, koja će zadovoljiti potražnju za energijom kombinovanjem različitih visoko efikasnih obnovljivih izvora energije sa kopna. Projekti treba da kombinuju najmanje dva ili više obnovljivih izvora energije i / ili dve ili više tehnologija obnovljivih izvora energije. Sezonska ili dnevna opterećenja sistema i dostupnost obnovljivih izvora energije moraju se pravilno uzeti u obzir. Aktivnosti bi trebalo da uključe i procenu održivosti predloženih rešenja u ekološkom, socijalnom i ekonomskom smislu.

Budžet poziva za  2020. godinu: 18 miliona EU

Budžet projekta: 3-6 miliona EUR

Stopa finansiranja: 100%

  1. Demonstracija inovativnih tehnologija koje će omogućiti buduće veliko raspoređivanje priobalnih obnovljivih izvora energije (Inovacione akcije) - projekti usmereni na kritične inovacije u oblasti obnovljive energije na moru, uzimajući u obzir efikasnost, pouzdanost, skalabilnost i održivost koje su potrebne u svim oblastima obalnog sistema obnovljivih izvora energije.

Budžet poziva za  2020. godinu: 68 miliona EU

Budžet projekta: 20-35 miliona EUR

Stopa finansiranja: 70% (osim za neprofitna pravna lica, gde se primenjuje stopa od 100%)

Minimum uslova za konzorcijum: najmanje tri pravna lica iz tri različite zemlje članice EU ili pridružene zemlje

Korisni linkovi: