УПУТСТВО О НАСТАВКУ РАДА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ЗБОГ УКИДАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Ректорски колегијум Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 90. Статута Универзитета у Крагујевцу (II-01-265/2 од 03.04.2018. године са изменама и допунама број: II-01-400/5 од 07.05.2019. године, број: II-01-400/6 од 07.05.2019. године и број: II-01-564/3 од 28.06.2019. године), донео је дана 07. маја 2020. године,

УПУТСТВО О НАСТАВКУ РАДА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ЗБОГ УКИДАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

            Сходно Одлуци о укидању ванредног стања (Службени гласник Републике Србије бр. 65/20), Одлуци о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања (Службени гласник Републике Србије бр. 30/20) и обавештењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 243/2020-06 од 05.05.2020. године, обавештавају се високошколске установе у саставу Универзитета у Крагујевцу о следећем:

 1. Наставу (предавања и вежбе) на основним, мастер и докторским студијама и даље организовати ,,online” без физичког присуства студената.
   
 2. Да све вискошколске установе које у оквиру својих студијских програма изводе практичне и лабораторијске вежбе припреме план и распоред надокнаде истих до 15.05.2020. године и да исти објаве на својим интернет страницама.
   
 3. Одредити термине за пријаву испита у мартовском и априлском року и термине одржавања наведених рокова на оним високошколским установама које организују наведене рокове.
   
 4. Посебно имати у виду да студенти могу да буду смештени у студентском дому само на основу испитне пријаве и/или потврде о похађању блок наставе тј. надокнади практичних/лабораторијских вежби.
   
 5. Потребно је да високошколске установе доставе Универзитету у Крагујевцу до 15.05.2020. године конкурсе и предлоге комисија за спровођење уписа у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија за академску 2020/2021 у коме ће планирати следеће термине:
 • Пријава кандидата: 24, 25. и 26. јун 2020. године
 • Пријемни испити: 29. јун, 30. јун, 1. јул и 2. јул 2020. године
 • Завршетак првог уписног рока: 17. јул 2020. године
 1. Настављају се почев од 07.05.2020. године сви поступци избора у звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Универзитета у Крагујевцу који су били у застоју на основу Одлуке о мерама за време важења ванредног стања бр. III-01-259/2 од 18.03.2020. године;
   
 2. Настављају се почев од 07.05.2020. године сви поступци пријава, израда и одбрана, докторских дисертација односно докторског уметничког пројекта који су били у застоју на основу Одлуке о мерама за време важења ванредног стања бр. III-01-259/2 од 18.03.2020. године;
   
 3. Сви поступци из тачкака 6. и 7. овог Упутства се настављају се од фазе поступка у коме су се налазили на дан 18.03.2020. године
  .
 4. Наставницима и сарадницима Универзитета у Крагујевцу којима је истекао изборни период у време трајања ванредног стања а којима је поступак избора звања у току и у коме је дошло до застоја поступка избора у звање због проглашења ванредног стања продужити уговоре о раду за период колико је трајало ванредно стање.
   
 5. Надлежним органима Универзитета у Крагујевцу биће предложено да се продуже уговори о раду и свим наставницима Универзитета у Крагујевцу којим је било потребно да се конкурс за избор у звање распише због истека изборног периода у време трајања ванредног стања сходно одредби члана 75 став 12 Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) за време колико је трајало ванредно стање.
   
 6. Све седнице органа факултета ако постоји потреба за њиховим одржавањем, треба организовати у складу са актима факултета искључиво електронским путем уз препоруку да се седнице на којима се бирају у звање наставници и сарадници одржавају путем конференцијских алата све док се не створе услови да се седнице одржавају редовним путем.
   
 7. Ваннаставне студентске активности не организовати док то епидемиолошка ситуација не дозволи, изузев ваннаставних активности које се одржавају online.
   
 8. Остала питања од значаја биће разматрана у складу са препорукама надлежних државних органа и по добијању општег упутства за примену обавезних превентивних мера током трајања пандемије Covid 19 на универзитетима, факултетима, акдемијама струковних студија и високим школама.
   
 9. Наставити све поступке који су у искључивој надлежности факултета ако су факултети извршили застој  радњи у тим поступцима.
   

                                                                         РЕКТОР

                                                                         УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

                                                              Проф. др Ненад Филиповић