Otvoren poziv – Visegrad+ Grants

Višegradski fond je međunarodna organizacija sa sedištem u Bratislavi (Slovačka), koju su osnovale vlade 4 zemlje (V4 regija): Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska, sa ciljem pospešivanja saradnje među zemljama osnivačima, ali i podrške zemljama Zapadnog Balkana i zemljama Istočnog partnerstva.

Višegrad+ šema podržava projekte koji doprinose procesu demokratizacije i transformacije u izabranim zemljama i regionima, sa posebnim fokusom na države Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva.

Konzorcijum: minimum 3 zemlje iz V4 regije i minimum 1 zemlja zapadnog Balkana

Vrste organizacija koje mogu učestvovati: nevladine organizacije, civilna društva, opštine i lokalne uprave, škole, visokoškolske institucije, naučno-istraživačke organizacije (kao koordinatori), itd. Učešće univerziteta je poželjno naročito u oblasti razvoja predmeta na studijskim programima.

Rok za apliciranje: 1. jun 2020. godine

Trajanje projekta: najviše 18 meseci

Finansiranje: do 100% (sa 15% indirektnih troškova)

Oblasti:

 • Kultura
 • Obrazovanje i izgradnja kapaciteta
 • Inovacije, istraživanje i razvoj i preduzetništvo
 • Demokratske vrednosti i mediji
 • Javne politike i institucionalno partnerstvo
 • Regionalni razvoj, životna sredina i turizam
 • Društveni razvoj

Dozvoljeni troškovi:

 • Štampanje i publikovanje promotivnog materijala i materijala za obuke
 • Rentiranje i tehničke usluge vezano za organizaciju događaja
 • Honorari angažovanja stručnih lica
 • Troškovi puta i smeštaj
 • Prevodilačke usluge
 • Nagrade
 • Kancelarijski materijal
 • Troškovi promocije
 • Troškovi zaštite autorskih prava i licenciranja
 • Indirektni troškovi (najviše 15% granta)

Predlozi projekata se podnose elektronskim putem na My Visegrad portalu.

Više informacija možete pogledati na zvaničnom sajtu Programa.

 

Korisna dokumenta: