МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА расписује јавни позив за спровођење и организацију ТАКМИЧЕЊА ЗА НАЈБОЉУ ТЕХНОЛОШКУ ИНОВАЦИЈУ У 2020. ГОДИНИ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује Јавни позив заинтересованим институцијама да се пријаве самостално или као конзорцијум од две или више институција за спровођење и организацију Такмичења за најбољу технолошку иновацију у 2020. години.

Институција/је које желе да конкурише морају да испуњавају следеће услове:

  1. да има/ју формиран организациони тим од најмање пет чланова са искуством у организацији сличних такмичења и обука у трајању од 5 година;
  2. да има/ју креирану веб адресу преко које ће се вршити пријава тимова, и преко које ће се пратити све активности у вези са организацијом такмичења;
  3. да има/ју обезбеђену  базу рецензената за оцену предложених иновација од најмање 100 рецензената који покривају 10 различитих научних и техничко-технолошких области;
  • пожељно  је да предложени рецезенти имају искуства у рецензирању и међународних пројеката

 

Уз пријаву на јавни позив подносе се следећа документа :

  1. одлука институције/ја  о формирању организационог тима за потребе реализације пројекта „Такмичење за најбољу технолошку иновацију“ у 2020. години;
  2. споразум о формирању конзорцијума организација учесника;
  3. биографија чланова организационог тима са подацима о радном искуству на пословима организације такмичења и обука; 
  4. подаци о веб адреси која је у функцији и прати све потребне активности у вези са  организацијом и спровођењем такмичења;
  5. списак рецензената по областима и места њиховог пребивалишта.

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се Министарству просвете, науке и технолошког развоја препорученом поштом на адресу Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд са назнаком „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ ТАКМИЧЕЊА ЗА НАЈБОЉУ ТЕХНОЛОШКУ ИНОВАЦИЈУ У 2020. ГОДИНИ” (не отварати), као и у електонској верзији коју је потребно доставити путем мејла на адресу: marina.vukobratovic@mpn.gov.rs

Рок за подношење пријава је 8 дана од датума објављивања Јавног позива на сајту Министарства просвете, науке и  технолошког развоја, закључно са 31.01.2020. годинне.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Коначну одлуку о избору институције/ја кoја/е ће организовати и спроводити Такмичење  за најбољу технолошку иновацију у 2020. години доноси министар просвете, науке и технолошког развоја  у року од 5 дана од дана завршетка Јавног позива, о чему ће пријављени кандидати бити обавештени  писменим путем.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће са изабраном/им институцијом/ма закључити Уговор о спровођењу избора најбоље технолошке иновације Републике Србије у 2020. години у оквиру  којег ће бити опредељена буџетска средства за наградни фонд.