Позив заинтересованим институцијама: Климатске промене – могућа конвергенција човекових интереса и очувања планете?

Сходно циљу одрживог развоја Организације уједињених нација (бр. 13) под називом БОРБА ПРОТИВ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА Универзитетска агенција франкофоније (AUF) упућује позив заинтересованим институцијама–чланицама са циљем да повећа њихов допринос економском, друштвеном и еколошком развоју (изазов бр. 3, ставка бр. 7 Стратегије Универзитетске агенције франкофоније за период 2017–2021).

Области интервенција: биотехнологијематематика, статистика и информатичке науке, пољопривредне науке, образовне науке, инжењерске наукеастрономија и сродне наукемедицинске наукегеонаукехуманистичке наукехемијске и физичке наукедруштвене науке.

Пројекти могу бити нарочито усмерени на активности у домену:

  • Едукације: креирање дигиталних образовних уређаја и материјала, који се могу користити у оквиру обуке корисника Масовног отвореног онлајн курса (МООC) и друго
  • Истраживања: публикације, мисије, научни догађаји
  • Сензибилизације
  • Популаризације научних сазнања


Услови избора: бити једна од институција–чланица Универзитетске агенције франкофоније у централној и источној Европи, са измиреним котизацијама

Рок за подношење пријава: 15. фебруар 2020. год.

Мејл-адреса за подношење пројектне апликацијеcornelia.robu@auf.org


*Важна напомена: Апликација се подноси на француском језику и тај образац можете пронаћи на званичној интернет страници позива: Званична страница позива

и самостално поднети апликацију на горе наведени мејл.


Уколико Вам је потребна помоћ око превода, можете скинути образац на српском језику:

и попунити га до 5. фебруара, а затим доставити Канцеларији за међународне пројекте на адресу: international.projects@kg.ac.rs како би га благовремено проследили на превод. Преведени образац ви предајете на горе наведену адресу.