ТРЕЋИ ПОЗИВ талентованим младим истраживачима - студентима докторских академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама

1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја ПОЗИВА талентованe младе истраживаче - студенте докторских академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе као и Српска академија наука и уметности и институти чији је она оснивач.
Кроз овај позив укључиће се до 100 младих истраживача.

2. Право на подношење пријаве имају млади истраживачи који имају титулу дипломирани-мастер и први пут уписану прву годину докторских академских студија за школску 2019/2020. годину на акредитованој високошколској установи у Републици Србији, који испуњавају следеће услове: 

  • да има највише 30 година, односно рођени 1989. године или  касније;
  • да је држављанин Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије;
  • да има укупну  просечну оцену најмање 9,00 (девет) по формули: просечна оцена на основним или интегрисаним академским студијама пута број година трајања основних академских или интегрисаних академских студија плус просечна оцена на мастер академским студијама пута број година трајања мастер академских студија, подељено са укупним бројем година трајања студија;
  • редовност у студирању.

3. Кандидати који се пријављују на позив Министарства попуњавају електронски Пријаву на обрасцу који се попуњава на сајту Министарства  www.mpn.gov.rs на  адреси: http://doktorandi.mpn.gov.rs/ Након попуњавања података кликнути на дугме „Сачувај унете податке“ и сачекати да се отвори нова страна коју је потребно одштампати (штампање ће се аутоматски покренути након отварања стране).

Одштампана попуњена и својеручно потписана ПРИЈАВА и документација, доставља се Министарству просвете, науке и технолошког развоја препорученом поштом или непосредно преко писарнице Републичких органа, ул. Немањина број 22-26, Београд, са назнаком: „ПРИЈАВА МЛАДОГ ИСТРАЖИВАЧА НА ТРЕЋИ ПОЗИВˮ.

4. Кандидати уз ПРИЈАВУ подносе следећу документацију:

  • диплому или уверење о завршеном факултету и мастер академским студијама са наведеном просечном оценом;
  • уверење надлежног органа факултета о положеним испитима на основним, интегрисаним и мастер академским студијама, са оценама из свих предмета, као и просечном оценом на студијама за сваки степен; 
  • уверење надлежног органа високошколске установе о упису прве године први пут на докторске академских студија за школску 2019/2020. годину;
  • потписану краћу биографију са навођењем ближег тематског подручја свог опредељења за научни рад и усавршавање, као и библиографијом објављених радова;
  • изјаву којом потврђује да је прву годину докторских академских студија на високошколској установи акредитованој у Републици Србији први пут уписао/ла школске 2019/2020 године.
  • потврду акредитоване научноистраживачке организације да је покренут поступак за избор у истраживачко звање.

5. Рок за подношење пријава је 20. новембар 2019. године.


Све додатне информације могу се добити преко телефона (011) 3640-230, од аналитичара задуженог за научну област за коју је млади истраживач заинтересован, као и преко е-mail адресе: nauka@mpn.gov.rs

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја