Otvoren poziv za Horizont projekte - ERA Chairs

U okviru programa Horizont 2020 otvoren je poziv za projekte usmeren ka unapređenju i postizanju izvrsnosti u istraživanju - ERA Chairs (WIDESPREAD-06-2020).

Poziv: H2020-WIDESPREAD-2018-2020

Tema: ERA Chairs (WIDESPREAD-06-2020)

Rok za aplikaciju: 14. novembar 2019. god. (17:00 po briselskom vremenu)

Okvirni budžet projekta: do 2.5 miliona EUR

Trajanje projekta: do 6 godina

Cilj programa je da se obezbedi podrška univerzitetima i istraživačkim institucijama da privuku i održe visoko-kvalitetne ljudske resurse pod vođstvom vrhunskih istraživača i istraživačkih menadžera (nosilaca ERA Chair), i istovremeno uspostave strukturne promene radi postizanja održive izvrsnosti.

Uslovi učešća: institucija koja podnosi projektnu prijavu mora biti osnovana u nekoj od EU ili pridruženih zemalja, koja je rangirana ispod 70% EU27 proseka prema indikatoru o Izuzetnosti u istraživanju (widening countries).

Zemlje članice EU koje imaju pravo učešća su Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Estonija, Mađarska, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka i Slovenija.

Od pridruženih zemalja pravo učešća imaju Albanija, Jermenija, Bosna i Hercegovina, Farska ostrva, Severna Makedonija, Gruzija, Moldavija, Crna Gora, Srbija, Tunis, Turska i Ukrajina.

Pozicija ERA Chair nosioca mora biti otvorena za sve istraživače unutar i van EU u skladu sa kategorijama "Established Researcher (R3)" ili "Leading Researcher (R4)" kako je definisano u Evropskom okviru za istraživačke karijere. Interna mobilnost unutar institucije nije dozvoljena osim u izuzetnim i opravdanim slučajevima.

Konzorcijum: jedna institucija podnosilac prijave projekta (mono-beneficiary)

Tip aktivnosti: CSA Coordination and support action - 100 % EU finansiranje

Dozvoljene aktivnosti u okviru CSA akcije: standardizacija, diseminacija, podizanje svesti i komunikacija, umrežavanje, koordinacija i podrška, strateški dijalozi, i slično.

Projektna aplikacija za aktivnosti koordinacije i podrške:

Aplikacija mora sadržati SWOT analizu, plan za usklađivanje sa ERA prioritetima, uključujući i European Charter for Researchers & Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, opis potrebnih ulaganja u istraživačke projekte, objekte i infrastrukturu i kako će ona biti realizovana, npr. kroz Kohezione fondove ili kroz efikasniju upotrebu postojećih istraživačkih kapaciteta. Aplikacija treba da pokaže kako će predložene aktivnosti pozitivno uticati na uvođenje promena u postojeću praksu.

Novina u odnosu na prethodne pozive je da predlozi projekata treba da se fokusiraju i na jačanje menadžerskih i administrativnih veština institucije u oblasti istraživanja (kao zaseban radni paket), kako bi institucije unapredile veštine za pripremu projektnih predloga i upravljanje i administraciju projektima. Ovo podrazumeva uspostavljanje ili unapređenje istraživačke menadžerske/administrativne jedinice koja će uključiti ERA Chair nosioca i treba da se prikaže kao konkretan rezultat projekta.

Vrste troškova:

  • troškovi imenovanja nosioca ERA Chair (puno radno vreme)
  • troškovi članova tima (npr. plate, troškovi zaposlenja, administrativni troškovi, putni troškovi i troškovi boravka)
  • troškovi nastali usled uvođenja strukturnih promena (npr. troškovi obuka, sastanaka, publikacija, upravljanja intelektualnom svojinom)
  • oprema i potrošni materijal su dozvoljeni samo ukoliko sačinjavaju manji deo ukupnog predloženog budžeta (do 10%) i ako su neophodni za postizanje opštih i specifičnih ciljeva projekta.

Nedozvoljeni troškovi:

  • troškovi za izgradnju infrastrukture

 

Zvanična stranica Poziva

Link na Radni program

Link na Opšte anekse (informacije o legitimnosti učešća, očekivanim aktivnostima, nivoima tehnološke spremnosti itd.)

 

Kancelarija za međunarodne projekte Univerziteta u Kragujevcu Vam stoji na raspolaganju za dalja pitanja i pomoć u pripremi aplikacije. Ukoliko želite da aplicirate za navedeni poziv potrebno je Kancelariji za međunarodne projekte dostaviti apstrakt projektne ideje.