ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЕУРЕКА ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ  И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЕУРЕКА ПРОЈЕКАТА за 2019. годину

 

Основни програмски принцип Еурека иницијативе подразумева да организације-реализатори пројекта из свих земаља–учесница слободно одлучују о формулисању, реализацији и финансирању Еурека пројеката, чије су  заједничке карактеристике:

 • отворени су за све области (‘bottom up’ принцип);
 • реализују се учешћем најмање две организације-реализатора, из најмање две земаље чланице Еурека иницијативе.  
 • руковођени су потребама привреде;
 • за циљ имају развој напредних технологија, услуга и производа намењених тржишту или значајно побољшане технологије, услуга и производа.

По овом Јавном позиву се пријављују истраживачко-развојни Еурека пројекти, са српским учешћем, у свим Еурека технолошким областима.

 

II  УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ

У складу са Актом о финансирању пројеката у оквиру Еурека програма, за финансирање из буџетских средстава конкурише пријава предлога Еурека пројекта, која  задовољава следеће критеријуме:

 • да све организације-реализатори пројекта из Србије учествују у саставу међународног конзорцијума (српски подносилац пријаве Еурека пројекта у међународном конзорцијуму може бити и координатор међународног Еурека пројекта или партнер у истом. Све организације-реализатори пројекта из Србије, морају бити потписнице Конзорцијског споразума).
 • Очекује се да резултат Еурека Пројекта буде нов или значајно побољшан  производ, технологија или услуга.
 • Примена резултата на тржишту мора бити видљива до 2 године након завршетка Еурека Пројекта.
 • Период реализације Еурека Пројекта може бити до 36 месеци.
 • Организације-реализатори Пројекта, морају да финансирају најмање 50% трошкова на реализацији Пројекта  из сопствених средстава или јасно означених извора финансирања.
 • Подносилац пријаве може пријавити више Еурека Пројеката, са различитом темом истраживања и развоја.
 • Руководилац Пројекта може руководити само једним Еурека пројектом. Исто физичко лице може бити ангажовано истовремено са пуним фондом месеци на до 2 Еурека Пројекта.
 • У реализацији Еурека Пројеката могу да учествују све научноистраживачке, иновационе, привредне и друге организације.

 

Корисник буџетских средстава, може бити само организација-реализатор Пројекта, која  је уписана у Регистар научноистраживачке делатности или у Регистар иновационе делатности Министарства  у статусу: истраживачко-развојног центра или иновационог центра и која заједнички подноси пријаву за суфинансирање Еурека Пројекта са најмање једним корисником резултата предложеног Еурека Пројекта.

 

III ЕВАЛУАЦИЈА ПРЕДЛОГА ЕУРЕКА  ПРОЈЕКАТА

Евалуацију предлога Еурека Пројеката који конкуришу за финансирање из буџетских средстава врше рецензенти, изабрани са листе Министарства. Рецензенти су анонимни, а рецензије јавне. Рецензија се састоји из технолошке и економске оцене предлога Еурека Пројекта, која обухвата  критеријуме европски хармонизоване методологије за оцену Еурека пројеката (Project Assesement Methodology – ПАМ), дефинисане у члану 9 Акта о финансирању у оквиру Еурека програма.

Узимајући у обзир оцене рецензената, Министарство доноси коначну одлуку о обиму и условима финансирања Еурека Пројеката из буџетских средстава, на основу које са изабраним организацијама-реализаторима Еурека Пројекта Министарство закључује уговор о правима и обавезама у реализацији за одобрени период трајања Еурека Пројекта, чији потписник је и лице одређено за Руководиоца пројекта.

 

Напомиње се да, у вези са горе наведеним процедурама, нужно је имати у виду да почетак финансирања одобрених Еурека пројеката са српским учешћем из буџетских средстава Републике Србије, не може бити започет пре усвајања коначне листе одобрених пројеката на Састанку националних координатора и високих Владиних представника Еурека програма, који су планирани у  октобру 2019. године.

 

IV  ФИНАНСИРАЊЕ ОДОБРЕНИХ ЕУРЕКА ПРОЈЕКАТА

За финансирање Еурека Пројеката користе се буџетска средства и средства приватног сектора. За финансирање Еурека Пројекта буџетска средства се користе под условима прописаним Законом и наведеним Актом. Највећи динарски износ који може да се одобри за поједини Еурека Пројекат за једну годину пројектног финансирања не може бити већи од динарске противвредности износа од 50.000,00 евра обрачунатог по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке о финансирању односног Еурека Пројекта.

 

V  НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Свака пријава Еурека Пројекта треба да садржи:

 1. Пријаву предлога Еурека Пројекта са захтевом за доделу буџетских средстава, коју потписује и оверава овлашћено лице, односно овлашћена лица свих организација-реализатора Пројекта, укључујући и носиоца реализације, као и лице које је уговором одређено за руководиоца Еурека Пројекта. (Образац А – WORD format);
 2. План трошкова који оправдава цену пројекта (Образац Б – Еxcel format); Образац  Б мора садржати детаљно разложену структуру трошкова реализације Пројекта;
 3. Уговор којим организације-реализатори Пројекта међусобно одређују носиоца реализације Еурека Пројекта, одређују лице овлашћено да у својству руководиоца Еурека Пројекта координира активности (Руководилац Пројекта), а са корисником резултата Пројекта  уређују и права на интелектуалну својину која може настати као резултат пројекта (Образац Ц); Ако се пријављују два или више регистрованих организација-реализатора, овим  Уговором се регулише и њихово процентуално учешће у расподели одобрених буџетских средстава
 4. Биографије и листе референци руководиоца пројекта и других физичких лица ангажованих на реализацији Еурека Пројеката, потписане од стране ангажованих лица и посебно увезане (Образац  Д);
 5. Потписана и оверена изјава да су организације-реализатори обезбедиле, у складу са Законом,  средства у висини од најмање 50% укупних средстава неопходних за реализацију. 
 6. Уз пријаву, треба приложити и следећу пратећу документацију на енглеском језику:
 7. Попуњен и оверен од стране свих међународних организација-учесница „Eureka Project Аpplication Form” на енглеском језику(у PDF формату), који се преузима, по попуњавању оn-line, са Web адресе Еурека Секретаријата.
 8. Потписан и оверен Конзорцијски споразум („Consortium Agreement“), чију садржину сагласно утврђују све организације-реализатори из земаља-учесница на Пројекту;

Начин пријављивања је детаљно описан и појашњен Упутством уз Јавни позив за финансирање Еурека пројеката за 2019. годину који је објављен на Интернет адреси  Министарства: www.mpn.gov.rs.

Реализатори који нису ослобођени плаћања републичке административне таксе, на основу Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. износи, 55/2012 – усклађени дин. износи, 93/2012, 47/2013 усклађени дин. износи, 65/2013 – др.закон, 57/2014 – усклађени дин. износи, 45/2015 – усклађени дин. износи, 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин. износи, 61/2017 – усклађени дин. износи, 113/2017, 3/2018 – испр., 50/2018 – усклађени дин. износи и 95/2018), уз пријаву прилажу доказ о уплати републичке административне таксе за пријаву Еурека Пројекта у износу од 2.510,00 динара, на жиро рачун број 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел „97“, позив на број 50-016. Корисник: буџет Републике Србије.

Досије образаца А-Д и изјава из тачке 5) подноси се у два потписана и оверена оригинала, а документацију од 6) – 7) потребно је доставити у једном оригиналу, и за све наведено једну електронску копију на ЦД-у.

 

Рок за достављање комплетних пријава предлога Еурека пројеката је 23. јул 2019. године.

 

Пријаве се достављају у запечаћеној коверти на адресу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, или препорученом поштом на адресу:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
„за Јавни позив – пријава предлога Еурека Пројекта“
Немањина 22-26
11 000 Београд
Република Србија

Пријаве послате на други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или достављене на друге адресе, неће бити разматране.

НАПОМЕНА: Контакт особа за додатне информације о спровођењу овог Jавног позива је:
СНЕЖАНА ОМИЋ, национални координатор за Еурека програм у Србији
Е-mail:snezana.omic@mpn.gov.rs,; Tелефон: 011/ 36-16-589 

 

Упутство уз Јавни позив за финансирање Еурека пројеката за 2019. годину: