Позив факултетима у саставу Универзитета у Крагујевцу за достављање предлога за доделу стипендија најбољим студентима у 2019. години

Управни одбор Фондације за стипендирање и подстицање напредовања најбољих студената, младих научних радника и уметника Универзитета у Крагујевцу (у даљем тексту: Управни одбор Фондације), на основу члана 7. Правилника о коришћењу средстава Фондације за стипендирање и подстицање напредовања најбољих студената, младих научних радника и уметника Универзитета у Крагујевцу (број VII-01-901/2 од 21.11.2016. године) упућује


П О З И В
 

I Упућује се Позив факултетима у саставу Универзитета у Крагујевцу за достављање предлога за доделу стипендија најбољим студентима у 2019. години.

        

II Фондација за стипендирање ће доделити 13 стипендија, и то:

 

Р.б.

Факултети у саставу Универзитета у Крагујевцу

Број стипендија који се додељује

1.

Агрономски факултет у Чачку

1 стипендија

2.

Економски факултет у Крагујевцу

1 стипендија

3.

Правни факултет у Крагујевцу

1 стипендија

4.

Природно-математички факултет у Крагујевцу

1 стипендија

5.

Педагошки факултет у Ужицу

1 стипендија

6.

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

1 стипендија

7.

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

1 стипендија

8.

Факултет инжењерских наука у Крагујевцу

1 стипендија

9.

Факултет  медицинских наука у Крагујевцу

1 стипендија

10.

Факултет педагошких наука у Јагодини

1 стипендија

11.

Факултет техничких наука у Чачку

1 стипендија

12.

Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

-област филологије

1 стипендија

-област уметности

1 стипендија

 

 

III Висина стипендије на месечном нивоу у износу 15.000,00 динара (нето), а исплаћиваће се почев од 1. јануара закључно са месецом у коме је прималац стипендије положио последњи испит или одбранио завршни рад уколико је предвиђен студијским програмом, односно завршио студије, а најдуже до 31. децембра 2019. године.

 

IV Надлежни орган факултета у саставу Универзитета може да достави предлог једног кандидата за доделу стипендије, осим Филолошко-уметничког факултета који доставља предлог два кандидата и то једног из области филологије и једног из области уметности.

 

Кандидат за доделу стипендије мора да испуњава следеће услове:

 • да имају статус студента факултета у саставу Универзитета непрекидно од уписа у прву годину основних академских студија у четворогодишњем трајању или интегрисаних академских студија,
 • да су уписали завршну годину студија основних академских студија у  четворогодишњем трајању или интегрисаних академских студија,
 • да имају просечну оцену најмање 8,50 остварену током претходних година студија на истом студијском програму на коме су уписали завршну годину,
 • да нису обнављали ниједну годину студија,
 • да немају пренете испите из претходних година студија.

 

V Предлог за доделу стипендије мора бити образложен и достављен у писаном облику, са приложеним доказима о испуњености услова предложеног кандидата, и то:

 • кратку биографију у Europass формату (обавезно навести контакт телефон и адресу);
 • уверење о статусу студента,
 • упису завршне године основних академских студија у  четворогодишњем трајању или интегрисаних академских студија;
 • уверење о просечној оцени у току студија;
 • уверење да нису обновили ниједну годину;
 • уверење о положеним испитима из претходних година студија.

 

VI Предлози из става IV са потребним документима достављају се Универзитету у Крагујевцу - Фондација за стипендирање, на адресу Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац најкасније до 26. децембра 2018. године.

Неблаговремени, необразложени и непотпуни предлози неће се узимати у разматрање.