Конкурси за избор наставника и сарадника
Природно-математички факултет, Крагујевац   -  Биологија и Екологија

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ


Тема Избор у звање ванредни професор  од Датум од 09.12.2020. до Датум до 24.12.2020. 
Научна област: Биологија | Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине 

Тема Избор у звање асистент  од Датум од 24.06.2020. до Датум до 09.07.2020. 
Ужа научна област: Генетика и еволуција 

Тема Избор у звање редовни професор  од Датум од 24.06.2020. до Датум до 09.07.2020. 
Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине 

Тема Избор у звање асистент  од Датум од 03.06.2020. до Датум до 18.06.2020. 
Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине 

Тема Избор у звање редовни професор  од Датум од 07.05.2020. до Датум до 22.05.2020. 
Ужа научна област: Генетика и еволуција 

Тема Избор у звање ванредни професор  од Датум од 29.01.2020. до Датум до 13.02.2020. 
Ужа научна област: Генетика и еволуција 

Тема Избор у звање асистент  од Датум од 11.12.2019. до Датум до 26.12.2019. 
Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине 

Тема Избор у звање ванредни професор  од Датум од 23.10.2019. до Датум до 07.11.2019. 
Ужа научна област: Алгологија и микологија 

Тема Избор у звање ванредни професор  од Датум од 25.09.2019. до Датум до 10.10.2019. 
Ужа научна област: Зоологија 

Тема Избор у звање доцент  од Датум од 21.08.2019. до Датум до 05.09.2019. 
Ужа научна област: Микробиологија 

Тема Избор у звање доцент  од Датум од 26.06.2019. до Датум до 11.07.2019. 
Ужа научна област: Зоологија 

Тема Избор у звање асистент са докторатом  од Датум од 12.06.2019. до Датум до 27.06.2019. 
Ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 

Тема Избор у звање ванредни професор  од Датум од 12.06.2019. до Датум до 27.06.2019. 
Ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика биљака 

Тема Избор у звање ванредни професор  од Датум од 15.05.2019. до Датум до 30.05.2019. 
Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине 

Тема Избор у звање ванредни професор  од Датум од 10.04.2019. до Датум до 25.04.2019. 
Ужа научна област: Биохемија 

Тема Избор у звање доцент  од Датум од 13.03.2019. до Датум до 28.03.2019. 
Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине 

Тема Избор у звање асистент  од Датум од 30.01.2019. до Датум до 14.02.2019. 
Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине 

Тема Избор у звање ванредни професор  од Датум од 16.01.2019. до Датум до 31.01.2019. 
Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине 

Тема Избор у звање редовни професор  од Датум од 26.12.2018. до Датум до 10.01.2019. 
Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине 

Тема Избор у звање асистент  од Датум од 07.11.2018. до Датум до 22.11.2018. 
Ужа научна област: Алгологија и микологија