Конкурси за избор наставника и сарадника
Природно-математички факултет, Крагујевац   -  Биологија и Екологија

АРХИВА


Тема Избор у звање асистент  од Датум од 24.06.2020. до Датум до 09.07.2020. 
Ужа научна област: Генетика и еволуција 

Тема Избор у звање редовни професор  од Датум од 24.06.2020. до Датум до 09.07.2020. 
Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине