Poziv za dostavljanje predloga za dodelu Svetosavske nagrade u 2018. godini

Na osnovu člana 4. Odluke o Svetosavskoj nagradi upućuje se Poziv nastavno-naučnim, odnosno nastavno-umetničkim većima fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu za dostavljanje predloga za dodelu Svetosavske nagrade u 2018. godini.

Univerzitet u Kragujevcu dodeljuje Svetosavsku nagradu za izuzetne rezultate i inovacije u oblasti nauke/umetnosti, izuzetne uspehe u organizaciji i realizaciji nacionalnih, međunarodnih i drugih naučno-istraživačkih projekata, registrovane patente, eksperimente, objavljene značajne naučne/umetničke radove i naučna/umetnička dela koja su doprinela razvoju, unapređivanju i popularizaciji naučnog i umetničkog rada  Univerziteta.

Univerzitet dodeljuje:

 1. Svetosavsku nagradu za životno delo,
 2. Svetosavsku nagradu za izuzetna postignuća.

Svetosavska nagrada za životno delo dodeljuje se pojedincu.

Svetosavska nagrada za izuzetna postignuća može se dodeliti pojedincu, za posebne ili istraživačkom timu, za zajedničke rezultate i doprinose u njihovoj oblasti, koje su postigli u periodu od pet godina koje prethode godini u kojoj se dodeljuje nagrada.

Nastavno-naučno/umetničko veće fakulteta u sastavu Univerziteta može predložiti najviše tri kandidata za svaku od nagrada  koje se dodeljuju.

Predlog za dodelu nagrade mora biti obrazložen i dostavljen u pisanom i elektronskom obliku na CD-u.

Obrazloženje predlagača za Svetosavsku nagradu za životno delo mora da sadrži:

 1. Biografiju kandidata;
 2. Doprinos ugledu Univerziteta;
 3. Naučne/umetničke rezultate (bibliografija);
 4. Rezultate nastavnog rada i angažovanja u razvoju nastave i naučnog/umetničkog podmlatka;
 5. Stručno-profesionalni doprinos i doprinos široj akademskoj zajednici;
 6. Obrazloženje fakulteta o značaju celokupnog doprinosa kandidata i ostvarenim rezultatima zbog kojih ga predlaže;
 7. Odluku nastavno-naučnog/umetničkog veća fakulteta.

Obrazloženje predlagača za Svetosavsku nagradu za izuzetna postignuća mora da sadrži:

 1. Biografiju kandidata/tima;
 2. Ostvarene naučne/umetničke rezultate (bibliografija kandidata/tima).
 3. Rezultate nastavnog rada i angažovanja u razvoju nastave i naučnog podmlatka kandidata/tima;
 4. Stručno-profesionalni doprinos i doprinos široj akademskoj zajednici kandidata/tima;
 5. Obrazloženje izuzetnog postignuća u proteklih pet godina kandidata/tima.
 6. Odluku nastavno-naučnog veća fakulteta.

Predlog za dodelu Svetosavske nagrade dostavlja se Univerzitetu u Kragujevcu najkasnije do 1. decembra 2017. godine sa naznakom: „Predlog za dodelu Svetosavske nagrade“.

Svi pristigli predlozi će najkasnije u roku od pet dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga, biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Univerziteta.

Neblagovremeni, neobrazloženi i nepotpuni predlozi neće se uzimati u razmatranje.

 

Predlozi za dodelu Svetosavske nagrade za životno delo:

1. Predlog Nastavno-naučnog veća Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu za dodelu Svetosavske nagrade za životno delo

- prof. dr Miodrag Lukić, profesor emeritus;

2. Predlog Nastavno-naučnog veća Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu za dodelu Svetosavske nagrade za životno delo

- prof. dr Ivan Gutman, profesor emeritus;

3. Predlog Nastavno-naučnog veća Agronomskog fakulteta u Čačku za dodelu Svetosavske nagrade za životno delo

- dr Dragutin Đukić, redovni profesor;

4. Predlog Nastavno-naučnog veća Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu za dodelu Svetosavske nagrade za životno delo

- dr Veroljub Dugalić, redovni profesor;

5. Predlog Nastavno-naučnog-umetničkog veća Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu za dodelu Svetosavske nagrade za životno delo

- dr Branka Radović, redovni profesor;

 

Predlozi za dodelu Svetosavske nagrade za izuzetna postignuća:

1. Predlog Nastavno-naučnog veća Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu za dodelu Svetosavske nagrade za izuzetna postignuća

- dr Marija Stanić, redovni profesor;

2. Predlog Nastavno-naučnog veća Pravnog fakulteta u Kragujevcu za dodelu Svetosavske nagrade za izuzetna postignuća

- Naučnoistraživački tim nacionalnog projekta sa međunarodnim učešćem, iz kategorije osnovnih istraživanja, pod nazivom: „21. vek – vek usluga i uslužnog prava“ čiji je nosilac Pravni fakultet u Kragujevcu;