Фондација за стипендирање и подстицање напредовања најбољих студената, младих научних радника и уметника

Фондација за стипендирање и подстицање напредовања најбољих студената, младих научних радника и уметника Универзитета у Крагујевцу основана је на седници Савета Универзитета у Крагујевцу одржаној 23.02.2005. године и Решењем Министарства културе Републике Србије уписана је у Регистар фондација.

Након ступања на снагу Закона о задужбинама и фондацијама ("Сл. гласник РС" број 88/2010), Управни одбор Фондације је донео све неопходне акте и предузео активности у циљу усклађивања Статута и других општих аката Фондације, а ради уписа усклађивања задужбина, фондација и фондова у Регистар задужбина и фондација код Агенције за привредне регистре. У складу са одредбама Закона о задужбинама и фондацијама, Агенција за привредне регистре доставила је Решење о извршеном упису усклађивања Фондације за стипендирање и подстицање напредовања најбољих студената, младих научних радника и уметника Универзитета у Крагујевцу у Регистар задужбина и фондација, чиме су створени услови за реализацију основних циљева Фондације због којих је и основана.

Фондације је основана са циљем да афирмише и подстиче напредовање најбољих студената, даровитих младих научника и уметника Универзитета у Крагујевцу, кроз стипендирање и награђивање.

Фондација за стипендирање сваке године додељује 13 стипендија, по једну стипендију за најбољег студента са сваког факултета у саставу Универзитета, осим са Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, за који се опредељују 2 стипендије, односно 1 стипендија за најбољег студента у пољу филолошких наука и 1 стипендија за најбољег студента у пољу уметности.


УПРАВИТЕЉ ФОНДАЦИЈЕ
# Име и презиме  
1. Проф. др Снежана Соковић Одлука о именовању

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДАЦИЈЕ
# Име и презиме Функција / Установа
1. Проф. др Ненад Филиповић, председник Ректор Универзитета у Крагујевцу
2. Проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, заменик председника Проректор за научноистраживачки рад
3. Проф. др Милан Коларевић Председник Савета Универзитета
4. Марко Лукић Генерални секретар
5. Сандра Миљаковић Студент проректор