Фондација за решавање стамбених потреба наставног, научноистраживачког и уметничког кадра

Фондација за решавање стамбених потреба наставног, научноистраживачког и уметничког кадра Универзитета у Крагујевцу основана је на седници Савета Универзитета у Крагујевцу одржаној 23.02.2005. године и Решењем Министарства културе Републике Србије уписана је у Регистар фондација.

Након ступања на снагу Закона о задужбинама и фондацијама ("Сл. гласник РС" број 88/2010), Управни одбор Фондације је донео све неопходне акте и предузео активности у циљу усклађивања Статута и других општих аката Фондације, а ради уписа усклађивања задужбина, фондација и фондова у Регистар задужбина и фондација код Агенције за привредне регистре. У складу са одредбама Закона о задужбинама и фондацијама, Агенција за привредне регистре доставила је Решење о извршеном упису усклађивања Фондације за решавање стамбених потреба наставног, научноистраживачког и уметничког кадра Универзитета у Крагујевцу у Регистар задужбина и фондација, чиме су створени услови за реализацију основних циљева Фондације због којих је и основана.

Фондација је основана у циљу решавања стамбених потреба младом наставном, научноистраживачком и уметничком кадру Универзитета у Крагујевцу и то изградњом стамбених јединица, давањем кредита за изградњу, куповином или побољшањем услова становања и давањем станова у закуп.

Законом о потврђивању Оквирног уговора о зајму F/P 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије закљученим 4. новембра 2011. године стекли су се услови за спровођење пројекта  за унапређење научне и образовне делатности и инфраструктуре, као и обезбеђење станова за изнајмљивање  за младе истраживаче из средстава обезбеђених из кредита Банке за развој Савета Европе.

Универзитет у Крагујевцу, Министарство просвете и науке, град Крагујевац и "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о., закључили су Уговор о финансирању и управљању активностима Подпројекта изградње станова за младе истраживаче Универзитета у Крагујевца из средстава кредита Банке за развој Савета Европе којим су регулисана међусобна права и обавезе  уговорних страна у вези са финансирањем и управљањем активности реализације Подпројекта изградње станова за младе истраживаче Универзитета у Крагујевцу.

Радови на изградњи започели су крајем 2014. године, а завршетком објекта и добијањем употребне дозволе створиће се услови за расписивање Јавног конкурса за расподелу станова младим истраживачима Универзитета у Крагујевцу. Укупна нето површина станова је 9800 м2, а број станова 210, са следећом структуром: 100 једнособних станова површине 35 м2, 70 једноипособних станова површине 50 м2 и 40 трособних станова површине 70 м2.

Управни одбор Фондације је, почев од септембра 2016. године, радио на доношењу аката којим су ближе одређени критеријуми, услови и начин изнајмљивања односно давања у закуп и куповине станова Фондације за станове Универзитета у Крагујевцу, основи и мерила за утврђивање реда првенства, утврђивање реда првенства, поступак и органи одлучивања.


УПРАВИТЕЉ ФОНДАЦИЈЕ
# Име и презиме  
1. Проф. др Јерослав Живанић Одлука о именовању

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДАЦИЈЕ
# Име и презиме Функција / Установа
1. Академик проф. др Радован Вукадиновић, председник Проректор за наставу и студентска питања
2. Проф. др Синиша Ранђић, заменик председника Председник Савета Универзитета
3. Проф. др Драган Бошковић Проректор за науку
4. Проф. др Милош Ђуран Природно-математички факултет у Крагујевцу
5. Проф. др Драган Адамовић Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
6. Проф. Радомир Томић Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
7. Проф. др Данијела Василијевић Учитељски факултет у Ужицу
8. Проф. др Милена Ђурић Агрономски факултет у Чачку
9. Проф. др Мирослав Ђорђевић Економски факултет у Крагујевцу
10. Проф. др Зорица Лазић Факултет медицинских наука у Крагујевцу
11. Проф. др Љубомир Лукић Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
12. Проф. др Виолета Јовановић Факултет педагошких наука у Јагодини
13. Проф. др Милош Радовановић Факултет техничких наука у Чачку
14. Проф. др Нада Тодоровић Правни факултет у Крагујевцу
15. Драго Цвијановић Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
16. Љиљана Тодоровић Министарство просвете, науке и технолошког развоја
17. Зоран Рајевић Град Крагујевац